Home|News|Biography|Recognition|Books|Downloads|Photographs|Links

Gregory H. Watson – Photographs
   
 


   
 
Gregory H. Watson with his wife Inessa Watson
at conference in Portugal (2007)
   
 


Deming Prize Celebration Dinner (2009):
Front row: Akiko Kano, Sachiko Akao, Greg Watson, Inessa Watson, Michiko Iizuka
Second Row: Noriaki Kano, Shoji Shiba, Yoji Akao, Hitoshi Kume, Yoshinori Iizuka